Ik wil vinden...

Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Niedax Kleinhuis te Wijchen  gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem op 7 september 1987 onder nummer 2518/1987

Toepasselijkheid
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Afwijkingen van deze voorwaarden binden ons alleen indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd. Behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomst in andere zin binden inkoopvoorwaarden van afnemers ons niet.

Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen e.d. gelden slechts bij  benadering, tenzij onzerzijds schriftelijk en uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt.

Prijzen
Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting, en uitgedrukt in Euro’s. Wij behouden ons steeds het recht voor onze prijslijsten te wijzigen.

Kwaliteit en garantie
Wegens de levering van de goederen staan wij tegenover onze afnemers in voor de kwaliteitsnormen, welke vermeld worden in onze documentatie. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Overigens verstrekken wij geen verdere garantie, dan die welke onze eigen leverancier tegenover onszelf op zich neemt, tenzij van het tegendeel blijkt uit een door ons afgegeven schriftelijke garantieverklaring.

Levering
Goederen worden binnen Nederland franco geleverd. Op orders, met een lagere waarde dan € 170,- netto wordt een kostentoeslag berekend van € 14,-. Extra kosten van verzendingen, welke op verzoek van de afnemer per expresse of naar meerdere adressen worden verzonden, brengen wij in rekening. Verpakking is inclusief. Pallets en palletranden worden in rekening gebracht en na franco-retourzending volledig  gecrediteerd.

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde  leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk is gegarandeerd. Overschrijding van bedoelde levertijden, door welke oorzaak ook, verplicht ons niet tot schadevergoeding, en geeft onze afnemer evenmin het recht tot ontbinding. Bij levering in gedeelten hebben wij het recht van betaling van eerdere deelleveringen te  verlangen alvorens verdere leveringen te verrichten. Wij zijn niet gehouden overcomplete materialen retour te nemen. Retour te nemen
goederen moeten in originele en onbeschadigde staat verkeren, en franco aan ons worden toegezonden. Accepteren wij de retourzending, dan wordt de gefactureerde waarde gecrediteerd onder aftrek van 10 % van het bruto bedrag. Speciaal behandelde of gefabriceerde materialen, danwel incourante materialen, kunnen nooit worden teruggenomen.

Eigendomsvoorbehoud.
Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde goederen totdat de afnemer aan al zijn financiële verplichtingen jegens ons zal hebben voldaan, waaronder de betaling van de geleverde goederen met eventuele rente en kosten. Het is de afnemer niet toegestaan de goederen te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen, of aan andere ter zake deze goederen rechten te verlenen. Indien de afnemer niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet, zijn wij steeds bevoegd door ons geleverde goederen als ons eigendom terug te nemen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Annulering
Bij overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming niet van ons kan worden gevergd, daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld, zal de leveringsplicht worden opgeschort, en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Mocht de verlenging langer duren dan drie maanden dan zijn wij bevoegd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. In geval van gedeeltelijke annulering zal een corresponderend deel van de prijs door de afnemer verschuldigd zijn.

Betalingen
Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto. Wij behouden ons het recht voor
voorafgaande betaling of levering onder rembours te verlangen.
Bij niet tijdige algehele betaling van de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn zullen wij steeds bevoegd zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, en ongeacht ons recht schadevergoeding te vorderen. Na het verstrijken van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd I % vertragingsrente per maand in rekening te brengen. Alle kosten welke wij tot behoud van onze rechten dienstig mochten oordelen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 10 % van het restant verschuldigd met een minimum van € 45,-. Wij behouden ons het recht voor met het oog op reeds geleverde of alsnog te leveren goederen zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de koopsom in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, borgtocht of eigendomsoverdracht tot zekerheid.

Reclames
Reclames worden alleen geaccepteerd, als zij binnen acht dagen na aflevering van de goederen schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Het indienen van reclames ontheft niet van de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopsom.

Geschillen
Alle geschillen zullen, naar onze keuze, worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, dan wel de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

Heeft u nog vragen?

Onze experts staan graag voor u klaar!

Gouda Holland, dé specialist in kabeldraagsystemen

Direct naar productenportaal